Regulamin

Regulamin 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 5. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY WYKONANIA PRODUKTU
 6. WERYFIKACJA PROJEKTU UZUPEŁNIONEGO PRZEZ KLIENTA
 7. SPOSOBY PŁATNOŚCI
 8. SPOSOBY DOSTAWY
 9. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 10. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 11. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 12. INFORMACJE DODATKOWE
 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Formularz odstąpienia od umowy - Załącznik nr 2


 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Drukarnia internetowa dostępna pod adresem internetowym www.waxgraf.com.pl (dalej: "Drukarnia internetowa") prowadzona jest przez WAX GRAF s.c. Dorota, Łukasz Waszkowski prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą WAX GRAF s.c. (adres prowadzenia działalności: ul. Ciepłownicza 8a, 35-322 Rzeszów), wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki NIP 813-01-39-953, REGON 005136750, adres poczty elektronicznej: sklep@waxgraf.com.pl, numer telefonu: (+48) 17 850 39 90 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

1.2.Definicje:

1.2.1.DRUKARNIA INTERNETOWA - Drukarnia internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem internetowym www.waxgraf.com.pl.

1.2.2.DRUKARNIA - Dorota, Łukasz Waszkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą WAX GRAF s.c. (adres prowadzenia działalności: ul. Ciepłownicza 8a, 35-322 Rzeszów), wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 813-01-39-953, REGON 005136750, adres poczty elektronicznej: sklep@waxgraf.com.pl, numer telefonu: (+48) 17 850 39 90 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

1.2.3.DZIEŃ ROBOCZY – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.2.4.FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Drukarni internetowej umożliwiający wybór Projektu, jego uzupełnienie przez Klienta oraz złożenie Zamówienia.

1.2.5.GODZINA ROBOCZA – jedna godzina między 7:00 a 15:00 w Dni robocze.

1.2.6.KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł umowę wykonania Produktu przez Drukarnię.

1.2.7. KONSUMENT - osoba fizyczna (Klient, Usługobiorca) dokonująca z przedsiębiorcą (Drukarnią, Usługodawcą) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.2.8. KONTO - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

1.2.9.KONTO TYMCZASOWE – Konto tworzone na potrzeby jednorazowego Zamówienia składanego za pomocą Formularza zamówień.

1.2.10.POLITYKA PRYWATNOŚCI – dokument stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.

1.2.11.PRODUKT – dzieło będące rzeczą ruchomą wykonywane przez Drukarnię zgodnie z Projektem określonym i uzupełnionym przez Klienta i które jest lub ma być przedmiotem umowy między Klientem i Drukarnią.

1.2.12.PROJEKT – szablon przyszłego Produktu udostępniony w Drukarni internetowej i podlegający dalszemu określeniu przez Klienta w trakcie składania Zamówienia oraz uzupełnieniu przez Klienta o elementy tekstowe, graficzne lub kolorystyczne zgodne ze Specyfikacją.

1.2.13.REGULAMIN – niniejszy regulamin Drukarni internetowej.

1.2.14.SPECYFIKACJA - specyfikacja wymagań technicznych dla elementów tekstowych, graficznych lub kolorystycznych zawarta jest w plikach pomocy każdego produktu.

1.2.15.USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

1.2.16.USŁUGODAWCA – Dorota, Łukasz Waszkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą WAX GRAF s.c. (adres prowadzenia działalności: ul. Ciepłownicza 8a, 35-322 Rzeszów), wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 813-01-39-953, REGON 005136750, adres poczty elektronicznej: sklep@waxgraf.com.pl, numer telefonu: (+48) 17 850 39 90 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

1.2.17.WERYFIKACJA – sprawdzenie przez Drukarnię uzupełnionych przez Klienta elementów tekstowych, graficznych lub kolorystycznych przyszłego Produktu pod kątem ich zgodności z wymaganiami technicznymi określonymi w Specyfikacji.

1.2.18.ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta złożone za pomocą Formularza Zamówienia i stanowiące ofertę zawarcia umowy wykonania Produktu przez Drukarnię.

 

2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

2.1.Usługodawca świadczy za pośrednictwem Drukarni internetowej usługi drogą elektroniczną polegające na:

2.1.1.Prowadzeniu Konta w Drukarni internetowej.

2.1.2.Prowadzeniu Konta tymczasowego w Drukarni internetowej.

2.1.3.Umożliwieniu złożenia Zamówienia w Drukarni internetowej poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.

 

3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

3.1.Odpłatność:

3.1.1.Świadczenie usług drogą elektroniczną polegające na prowadzeniu Konta w Drukarni przez Usługodawcę jest bezpłatne.

3.2.Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

3.2.1.Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Drukarni internetowej zawierana jest na czas nieoznaczony.

3.2.2.Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta tymczasowego w Drukarni internetowej zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia bądź rezygnacji z jego złożenia przez Klienta w trakcie składania.

3.2.3.Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Drukarni internetowej poprzez wypełnienie Formularza zamówienia jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia bądź rezygnacji z jego złożenia przez Klienta w trakcie składania.

3.3.Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

3.3.1.Komputer, tablet, telefon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

3.3.2.Przeglądarka internetowa zainstalowana na urządzeniu z dostępem do Internetu: Mozilla Firefox w wersji 10.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Opera w wersji 11 i wyższej, Google Chrome w wersji 17 i wyższej.

3.3.3.Włączona w przeglądarce internetowej obsługa Java Script i plików Cookies.

3.3.4.Wtyczka Adobe Flash w wersji 10+ (do pobrania tutaj: http://get.adobe.com/pl/flashplayer/) dla przeglądarki internetowej dla obsługi wgrywania plików z elementami tekstowymi, graficznymi lub kolorystycznymi i korzystania z Projektów.

3.4.Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

4.1.Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Drukarni internetowej.

4.1.1.W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Drukarni internetowej należy w trakcie składania Zamówienia w Drukarni internetowej poprzez wypełnienie Formularza zamówienia w pkt. 4.3.5. zaznaczyć chęć założenia Konta i podać hasło – w momencie złożenia Zamówienia zgodnie z pkt. 4.3.9. Konto zostaje utworzone.

4.2.Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta tymczasowego w Drukarni internetowej.

4.2.1.W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta tymczasowego w Drukarni internetowej należy w trakcie składania Zamówienia w Drukarni internetowej poprzez wypełnienie Formularza zamówienia w pkt. 4.3.4. zaznaczyć chęć założenia Konta tymczasowego – w momencie kliknięcia pola "Zaloguj się na koncie tymczasowym" Konto tymczasowe zostaje utworzone.

4.3.Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Drukarni internetowej poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.

4.3.1.Klient wybiera interesujący go Projekt poprzez kliknięcie na nazwę albo zarys Projektu widoczne na stronie Drukarni internetowej - w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Drukarni internetowej poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.

4.3.2.Następnie Klient zostaje przekierowany na stronę Drukarni internetowej, na której za pomocą interaktywnego formularza wybiera spośród dostępnych cech dla danego rodzaju Produktów poprzez kliknięcie te, które ma posiadać zamawiany przez niego Produkt. Klient określa również ilość zamawianych Produktów.

4.3.2.1.Na tym etapie Klient jest automatycznie informowany o przedmiocie Zamówienia, terminie realizacji oraz jednostkowej i łącznej cenie.

4.3.2.2.Na tym etapie Klient ma możliwość modyfikacji cech oraz ilości zamawianego Produktu poprzez kliknięcie odpowiednich pól interaktywnego formularza.

4.3.3.Następnie należy kliknąć pole "Dodaj i idź do koszyka" znajdujące się poniżej interaktywnego formularza z jego prawej strony i odsłaniające się po przejściu wskaźnikiem myszki na pole z wizerunkiem koszyka oraz łączną ceną zamawianych Produktów.

4.3.3.1.Klient ma również możliwość zamówienia innych Produktów i w tym celu klika pole "Dodaj i kontynuuj" umieszczone pod polem "Dodaj i idź do koszyka" po czym postępuję zgodnie z pkt. 4.3.1. i następne.

4.3.4.Następnie Klientowi zostaje wyświetlona strona Drukarni internetowej podzielona na dwie sekcje – dla Usługobiorców posiadających Konto oraz dla takich, którzy go nie posiadają.

4.3.4.1.Klient, który posiada Konto podaje swój login i hasło do Konta oraz klika pole "Zaloguj się" i zostaje przekierowany do pkt. 4.3.5.

4.3.4.2.Klient, który nie posiada Konta jest obowiązany do utworzenia Konta tymczasowego i w tym celu podaje kod weryfikacyjny w polu "Tekst z obrazka" oraz klika pole "Zaloguj się na koncie tymczasowym" i zostaje przekierowany do pkt. 4.3.5..

4.3.5.Następnie zamawiany przez Klienta Produkt znajduje się w tzw. koszyku – jest to strona internetowa Drukarni internetowej, na której Klient:

4.3.5.1.Wgrywa pliki z elementami tekstowymi, graficznymi lub kolorystycznymi – w tym celu klika pole "Dodaj pliki…".

4.3.5.1.1.Klient ma możliwość wgrania plików także korzystając z danych dostępowych do serwera Drukarni internetowej umożliwiających wgranie plików bezpośrednio na serwer Drukarni internetowej – dane dostępowe zostaną przesłane Klientowi w wiadomości e-mail po złożeniu Zamówienia.

4.3.5.2.Podaje dane do dostawy: imię i nazwisko, nazwę firmy, numer telefonu, adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto oraz kraj) oraz adres e-mail.

4.3.5.3.Ma możliwość założenia Konta – w tym celu klika pole "Chcę założyć konto" i podaje hasło do Konta.

4.3.5.4.Wybiera sposób dostawy i płatności oraz jest informowany automatycznie o wysokości kosztów z tym związanych.

4.3.5.5.Ma możliwość skorzystania z rabatu w przypadku jeżeli posiada voucher rabatowy albo bierze udział programie lojalnościowym.

4.3.5.6.Wybiera dokument sprzedaży (rachunek albo faktura VAT).

4.3.5.7.Klient ma również możliwość zamówienia innych Produktów i w tym celu klika pole "Dodaj produkt".

4.3.6.Na tym samym etapie Klient, jest automatycznie informowany o przedmiocie Zamówienia, terminie realizacji oraz jednostkowej i łącznej cenie, w tym kosztach dostawy, wybranej metodzie i terminie płatności, innych dodatkowych kosztach o ile takie występują, o prawie odstąpienia od umowy przez Konsumenta w terminie 14 dni bez podania przyczyny oraz kosztach zwrotu towaru w przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, a także informację o wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w Załączniku nr 2 do Regulaminu. Powyższe informacje Konsument powinien również otrzymać po zawarciu umowy droga e – mail lub w formie papierowej wraz z przesłanym towarem zgodnie z pkt 12.2.2. Regulaminu.

4.3.7.Następnie należy kliknąć pole "Podsumowanie" po czym Klient zostaje przekierowany na stronę Drukarni internetowej, na której ma możliwość dodania komentarza do Zamówienia w polu "Możesz wysłać wiadomość do drukarni" oraz znajduje się podsumowanie składanego Zamówienia, tj.

4.3.7.1.Określenie przedmiotu Zamówienia.

4.3.7.2.Jednostkowa oraz łączna cena wybranych Produktów, w tym kosztów dostawy i płatności oraz innych dodatkowych kosztów o ile takie występują.

4.3.7.3.Dane do dostawy.

4.3.7.4.Wybrany sposób dostawy i płatności.

4.3.7.5.Informacja o rabacie.

4.3.7.6.Informacja o wybranym dokumencie sprzedaży.

4.3.8.Następnie należy zaakceptować Regulamin. Akceptację Regulaminu należy potwierdzić poprzez odhaczenie check-boxa informującego o akceptacji Regulaminu (zawiera on także link do Regulaminu).

4.3.9.Następnie należy kliknąć pole "Zamawiam i płacę", po czym Klient zostaje przekierowany na stronę Drukarni internetowej, na której znajduje się informacja, że Zamówienie zostało złożone poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.

 

5. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY WYKONANIA PRODUKTU

5.1.Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Drukarni internetowej, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

5.2.Cena Produktu uwidoczniona na stronie Drukarni internetowej podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają jednak kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

5.3.Cena Produktu uwidoczniona na stronie Drukarni internetowej jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Drukarni internetowej, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

5.4.Zawarcie umowy wykonania Produktu za pomocą Formularza zamówienia

5.4.1.W celu zawarcia umowy o wykonania Produktu niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia zgodnie z pkt. 4.3.

5.4.2.Po złożeniu Zamówienia zgodnie z pkt. 4.3. Drukarnia niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:

5.4.2.1.Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

5.4.2.2.Oświadczenie Drukarni o otrzymaniu Zamówienia.

5.4.2.3.Oświadczenie Drukarni o przyjęciu Zamówienia.

5.4.2.4.Link do niniejszego Regulaminu.

5.4.3.Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 5.4.2. zostaje zawarta umowa wykonania Produktu między Klientem, a Drukarnią.

5.5.Każda umowa wykonania Produktu będzie potwierdzana rachunkiem lub na życzenie Klienta fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek.

 

6. WERYFIKACJA PROJEKTU UZUPEŁNIONEGO PRZEZ KLIENTA

6.1.Po zawarciu umowy wykonania Produktu zgodnie z pkt. 5.4 Drukarnia dokonuje w ciągu 18 Godzin roboczych Weryfikacji i informuje o jej wyniku Klienta.

6.1.1.W wypadku pozytywnej Weryfikacji - tj. gdy uzupełnione przez Klienta elementy tekstowe, graficzne lub kolorystyczne przyszłego Produktu są zgodne z wymaganiami technicznymi określonymi w Specyfikacji - Drukarnia przystępuje do realizacji Produktu.

6.1.2.W wypadku negatywnej Weryfikacji - tj. gdy uzupełnione przez Klienta elementy tekstowe, graficzne lub kolorystyczne przyszłego Produktu nie są zgodne z wymaganiami technicznymi określonymi w Specyfikacji – Drukarnia:

6.1.2.1.Niezwłocznie wskazuje Klientowi niezgodności Projektu uzupełnionego przez Klienta ze Specyfikacją oraz wzywa Klienta do uzupełnienia Projektu zgodnie ze Specyfikacją w odpowiednim terminie, a następnie przeprowadza ponowną Weryfikację.

6.1.2.1.1.Po bezskutecznym upływie terminu z pkt. 6.1.2.1. lub po ponownej negatywnej Weryfikacji Drukarnia ponownie wskazuje niezgodności Projektu uzupełnionego przez Klienta ze Specyfikacją i wzywa Klienta do uzupełnienia Projektu zgodnie ze Specyfikacją w odpowiednim terminie z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy.

6.1.2.2.Następnie po uzupełnieniu przez Klienta Projektu przyszłego Produktu zgodnie ze Specyfikacją Drukarnia niezwłocznie przystępuje do realizacji Produktu. W innym wypadku Drukarnia przystępuje do realizacji Produktu jedynie na wyraźne życzenie Klienta i zgodnie z uzupełnionym przez niego Projektem, a w braku takiego życzenia odstępuje od umowy.

 

7. SPOSOBY PŁATNOŚCI

7.1.Drukarnia udostępnia następujące sposoby płatności:

7.1.1.Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Drukarni.

7.1.1.1.Bank: Bank Pekao S.A.

7.1.1.2.Numer rachunku: 90 1240 4751 1111 0000 5513 7171

7.1.2.Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu DOTPAY.PL - możliwe sposoby płatności:

7.1.2.1.Karty płatnicze: Visa, MasterCard, JCB, Diners Club, Visa Electron, Maestro.

7.1.2.2.Kanały płatności (szybki przelew): mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, BPH Pay By Link, Pekao24Przelew, Przelew24 BZWBK, Płacę z inteligo, Płacę z iPKO, Płać z ING, R-Przelew, Płacę z Aliorbankiem, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Millennium płatności internetowe, Płacę z Citi Handlowy, Płać z BOŚ, VIA Moje Rachunki, ING Online, Przelew z BPH, Deutsche Bank PBC, Polbank, Kredyt Bank KB24, iPKO, Credit Agricole Bank, Invest Bank, BGZ, BNP Paribas, Przelew z mBank, VW Bank Direct.

7.1.3. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayU.PL – możliwe sposoby płatności:

7.1.3.1. Karty płatnicze: Visa, Visa Elektron, MasterCard, Maestro.

7.1.3.2. PayU Express – płatności wykonywane za pomocą konta PayU.

7.1.3.3. Przelewy bezpośrednie (pay-by-link): mTransfer, MultiTransfer, Płacę z iPKO, Płacę z Inteligo, Przelew24, Płacę z Alior Bankiem, Płacę z T-Mobile Usługi Bankowe, Płacę z Citi Handlowy, Płać z ING, Pekao24Przelew, Millennium - Płatności Internetowe, Płacę z iPKONET, Przelew z Deutsche Banku, MeritumBank Przelew, Płacę z BNP Paribas, Płać z BOŚ, Paylink Idea, Płacę z PBS, Przelew Online Crédit Agricole, EuroBank Płatność Online, Przelew z BPH.

7.1.3.4. Przelew tradycyjny z wykorzystaniem serwisu PayU.

7.2.Obsługę płatności elektronicznych prowadzi:

7.2.1.DOTPAY.PL - DOTPAY S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych. (dalej: DOTPAY).

7.2.2. PayU.pl - PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60 – 166 Poznań, NIP: 7792308495, REGON: 300523444,wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000274399, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4 000 000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4 000 000, 00 złotych. (dalej: PayU).

 

8. SPOSOBY DOSTAWY

8.1.Drukarnia udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:

8.1.1.Paczka kurierska

8.2.Klient może również zaproponować inny sposób dostawy Produktu (w takim przypadku zaleca się kontakt z Drukarnią poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@waxgraf.com.pl celem uzgodnienia szczegółów).

8.3.Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

8.4.Termin dostawy - na czas oczekiwania przez Klienta na dostawę Produktu składa się termin realizacji Produktu przez Drukarnię i czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

8.4.1.Termin realizacji Produktu przez Drukarnię jest podany przy danym Produkcie w pkt. 4.3.2. w polu "Termin realizacji". Czas ten należy liczyć w Dniach roboczych w następujący sposób: od momentu pozytywnej Weryfikacji dokonanej zgodnie z pkt. 6. Regulaminu albo wyraźnego życzenia Klienta, o którym mowa w pkt. 6.1.2.2. do chwili zrealizowania i wysłania Produktów.

8.4.2.Czas dostawy Produktu przez przewoźnika uzależniony jest wybranego przez Klienta sposobu dostawy i przedstawia się następująco:

8.4.2.1.Paczki kurierskie dostarczane są w ciągu deklarowanych przez przewoźnika 2 dni roboczych.

 

9. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

9.1.Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną:

9.1.1.Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminowa o charakterze ciągłym (prowadzenie Konta w Drukarni internetowej).

9.1.2.Usługobiorca może wypowiedzieć umowę poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w wiadomości e-mail na adres mailowy sklep@waxgraf.com.pl lub też pisemnie na adres Usługodawcy (ul. Ciepłownicza 8a, 35-322 Rzeszów).

9.1.3.Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

9.1.4.Umowa wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

9.1.4.1.Usługobiorca ma także możliwość wypowiedzenia umowy o prowadzenie Konta w Drukarni internetowej ze skutkiem natychmiastowym korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta - w tym celu w zakładce "Ustawienia konta" w panelu Konta po podaniu hasła do Konta należy kliknąć pole "Usuń konto" po czym Usługobiorca otrzyma na swój adres e-mail link do procesu weryfikującego żądanie usunięcie Konta. Należy kliknąć na nadesłany link i w tym momencie zostaje rozwiązana umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Drukarni internetowej.

9.1.5.Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość, nie prowadzi więc do wyeliminowania skutków prawnych, które powstały wcześniej - w czasie trwania umowy.

9.2.Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

10. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

10.1.Usługodawca (Drukarnia) jest obowiązana dostarczyć Klientowi towar wolny od wad.

10.1.1.Podstawa i zakres odpowiedzialności Drukarni wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizycznej przedmiotu umowy są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

10.1.2.Zawiadomienia o wadzie fizycznej przedmiotu umowy oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy sklep@waxgraf.com.pl lub pisemnie na adres Drukarni (ul. Ciepłownicza 8a, 35-322 Rzeszów).

10.1.3.Gdy jest to niezbędne dla oceny wady fizycznej przedmiotu umowy należy go dostarczyć na adres Drukarni (ul. Ciepłownicza 8a, 35-322 Rzeszów). Jeśli reklamacji z tytułu wady dokonuje konsument, dostarczenie przedmiotu umowy na ww. adres następuje na koszt Usługodawcy.

10.1.4.Drukarnia ustosunkuje się do żądania Klienta w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla niego. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

10.1.5.W przypadku Produktów objętych również gwarancją Drukarnia informuje, iż gwarancja na Produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.

10.2.Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Drukarnię internetową:

10.2.1.Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Drukarni internetowej Usługobiorca może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy sklep@waxgraf.com.pl

10.2.2.Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości (wady) oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

10.2.3.Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

10.2.4.Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

10.3.Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności:

10.3.1.Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności należy kierować do właściwego agenta rozliczeniowego bezpośrednio na adres e-mail, korzystając z formularza kontaktowego lub telefonicznie – zgodnie z regulaminem świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych danego agenta rozliczeniowego:

10.3.1.1.DOTPAY – formularz kontaktowy (link); numer telefonu: 0048 (12) 688 26 00; numer fax: 0048 (12) 688 26 99; adres e-mail: biuro@dotpay.pl; adres korespondencyjny: ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, Polska.

 

11. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

11.1.Usługobiorca (Klient) będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres Usługodawcy (Drukarni): ul. Ciepłownicza 8a, 35-322 Rzeszów.

11.2.Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

11.3.W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

11.4.Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia odstąpienia od umowy. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

11.5.Usługodawca (Drukarnia) dokona zwrotu zapłaconej ceny na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób (np. przekaz pocztowy).

11.6.Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

11.7.Konsument odstępujący od umowy ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Drukarni.

11.8.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

11.8.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

11.8.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

11.8.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

11.8.4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

11.8.5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

11.8.6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

11.8.7. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

11.8.8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

11.8.9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11.8.10. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

12. INFORMACJE DODATKOWE

12.1.Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

12.1.1.W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia pola "Zamawiam i płacę" w pkt. 4.3.9. Regulaminu Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych poprzez kliknięcie pola "Przejdź do koszyka" obok pola "Zamawiam i płacę" i odpowiedniej modyfikacji wprowadzonych danych.

12.1.2.Weryfikacji, usunięcia błędu lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy (Drukarni) na adres sklep@waxgraf.com.pl lub też telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 17 850 39 90.

12.2.Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę (Drukarnię) drugiej stronie treści zawieranej umowy:

12.2.1.Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy.

12.2.2.Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy wykonania Produktu następuje na dwa sposoby:

12.2.2.1.przez wysłanie Klientowi w wiadomości e-mail treści zawieranej umowy oraz

12.2.2.2.przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

12.2.3.Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.

 

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1.Umowy zawierane poprzez Drukarnia internetowa zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

13.2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

13.3.Rozstrzyganie sporów:

13.3.1.Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

13.3.2.Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

 

Załącznik nr 2

 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My( *) niniejszym informuję/informujemy( *) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy( *) umowy dostawy następujących rzeczy( *) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy( *) /o świadczenie następującej usługi( *)

– Data zawarcia umowy( *) /odbioru( *)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

( *) Niepotrzebne skreślić.