polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Drukarni internetowej jest WAX GRAF s.c. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą WAXGRAF s.c. (adres prowadzenia działalności: ul. Ciepłownicza 8a, 35-322 Rzeszów), wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 813-01-39-953, REGON 005136750, adres poczty elektronicznej: sklep@waxgraf.com.pl, numer telefonu: (+48) 17 850 39 90 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora) zwany dalej "Administratorem" i będący jednocześnie Usługodawcą Drukarni internetowej i Drukarnią.

1.2.Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2014, poz. 1182, 1662.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.3.Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.4.Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Drukarni internetowej.

 

  1. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

2.1.Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:

2.1.1.nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Drukarnią) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez Drukarnię internetową lub zawarciu i wykonaniu umowy wykonania Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.

2.1.2.udokumentowanie stosunków umownych, o których mowa w pkt. 2.1.1. w celach dowodowych przez okres przedawnienia roszczeń z nimi związanych oraz przez okresy wskazane w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz.U. Nr 121, poz. 591 ze zm.).

2.2.W przypadku Usługobiorców (Klientów), którzy korzystają z płatności elektronicznych za pośrednictwem serwisu DOTPAY.PL Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Usługobiorców (Klientów) jedynie agentowi rozliczeniowemu i to jedynie w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania przez Usługobiorcę (Klienta) płatności za ich pośrednictwem. Agentem rozliczeniowym dostępnym w Drukarni internetowej jest:

2.2.1.DOTPAY.PL - DOTPAY S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych. (dalej: DOTPAY).

2.3.W przypadku Usługobiorców (Klientów), którzy korzystają z usług dostawy Produktu do Klienta Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Usługobiorców (Klientów) w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy i jedynie podmiotom wskazanym w pkt. 8.1. Regulaminu Drukarni internetowej, tj. w zależności od wyboru Klienta:

2.3.1.Paczka kurierska

2.4.Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów):

2.4.1.Imię i nazwisko, nazwa firmy.

2.4.2.Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto oraz kraj).

2.4.3.Numer telefonu.

2.4.4.Adres e-mail.

2.4.5.Numer identyfikacji podatkowej (dotyczy Usługobiorców prowadzących działalność gospodarczą i chcących otrzymać fakturę VAT).

2.4.6.Numer rachunku bankowego (w przypadku płatności przelewem tradycyjnym).

2.4.7.Numer faksu.

2.5.Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

2.5.1.Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.

2.5.2.Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

2.5.3.Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

2.6.Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.4. jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Drukarni internetowej lub zawarcia umowy wykonania Produktów, z wyjątkiem numeru faksu.

2.7.Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej Drukarni internetowej. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze Usługobiorcy podczas korzystania z Drukarni internetowej (umożliwiają one m.in. zapamiętanie zawartości koszyka). Istnieje możliwość uniemożliwienia zbieranie danych zawartych w plikach cookies poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej (w tym zakresie odsyłamy do pliku pomocy danej przeglądarki lub zalecamy kontakt z jej producentem).

 

  1. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

3.1.Korzystanie z Drukarni internetowej oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez Drukarnia internetowa lub umów wykonania Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub zawrzeć umowę wykonania Produktu zgodnie z Regulaminem Drukarni internetowej.

3.2.Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2014, poz. 1182, 1662 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

3.2.1.osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.

3.2.2.jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

3.3.Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 3.2. Polityki prywatności. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt. 3.2.2.). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych poprzez Drukarnia internetowa przyszły Usługobiorca (Klient) jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

 

  1. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

4.1.Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

4.2.Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do:

4.2.1.Żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

4.3.W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 4.1. i 4.2. można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: sklep@waxgraf.com.pl, lub też telefonicznie pod numerem telefonu: (+48) 17 850 39 90 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

 

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1.Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5.2.Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

5.2.1.Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Usługobiorcy.

5.2.2.Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

5.2.3.Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła utworzonego przez Usługobiorcę.

5.3.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Polityką prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Drukarni internetowej oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.